GIỚI THIỆU

Báo cáo ba công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

 Các chuẩn đầu ra đã công bố

                - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

                - Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

                - Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

                - Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế 

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:  

Đội ngũ giảng viên năm 2015 - 2016

Cơ sở vật chất

Biểu tổng hợp

3. Công khai thu chi tài chính