GIỚI THIỆU

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Stt Tên đề tài Người chủ trì Cấp đề tài Năm Nội dung chính
 1 “Mở rộng loại hình đào tạo, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ CBVC, LĐ Quảng Trị” Từ Thu Mai Phân hiệu 2011

- Nghiên cứu lí luận

- Điều tra về CSVC, phục vụ đào tạo và chất lượng đào tạo;

- Khảo sát nhu cầu học tập của đội ngữ CBVCLĐ Quảng Trị

- Phân tích nhận xét thực trạng;

- Viết đề tài. Đề tài sẽ là TLTK, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Phân hiệu
 2 “Quy hoạch bảo vệ môi trường nước huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020” (giai đoạn 1) Vũ Trung Kiên Phân hiệu 2011

- Điều tra hiện trạng môi trường nước huyện Do Linh;

- Phân tích chất lượng nước;

- Viết đề tài TLTK, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng nguồn nước ở Do Linh
 3 “Xây dựng hệ thống bài tập Hóa học đại cương bậc đại học”  Trần Thị Cúc Phương Phân hiệu 2011  - Tổng quan về bài tập Hóa học đại cương

- Xây dựng hệ thống bài tập Hóa học đại cương

- Sản phẩm của đề tài là các bài tập Hóa học đại cương dùng cho sinh viên năm thứ nhất
 4  “Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành Kĩ thuật ở Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị”  Phòng ĐT-KHCN Phân hiệu  2012  - Phân tích chương trình hiện có, lấy ý kiến chuyên gia và bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình
 5  “Phương án xử lí nước rỉ rác ở các công trình tại bãi chôn lấp trên địa bàn thành phố Đông Hà”  Bộ môn CNKT Môi trường  Phân hiệu  2012  - Tìm hiểu tình hình nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xử lí nước rỉ rác,…

- Khảo sát, tính toán lượng nước rỉ rác

- Thu thập, phân tích mẫu rỉ rác…
 6  Giải pháp tấm 3D Panel trong kiến trúc và xây dựng dân dụng  Bộ môn Xây dựng DD&CN Phân hiệu  2012  - Tìm hiểu, giới thiệu về tấm 3D Panel; Giải pháp kiến trúc dân dụng với tấm 3D Panel; Phân tích mô hình kết cấu và cấu tạo của tấm 3D Panel; Phân tích kinh tế của tấm 3D Panel; Đề xuất giải pháp tấm 3D Panel trong kiến trúc và XDDD
 Các tai biến địa chất ở vùng đồi tỉnh Quảng Trị và một số giải pháp phòng chống  Bộ môn KTTĐ- Bản đồ Phân hiệu  2012  - Khảo sát, đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân về các tai biến địa chất ở vùng đồi núi tỉnh Quảng Trị
- Đề xuất giải pháp phòng chống các tai biến địa chất ở vùng đồi núi tỉnh Quảng Trị.
8 Hiện trạng nước thải công nghiệp ở cụm công nghiệp Đông Lễ, TP Đông Hà Sinh viên lớp CNKTMT K1 Phân hiệu 2012 - Đánh giá thực trạng, phân tích và chỉ rõ nguyên nhân, hậu quả của thực trạng; Đề xuất giải pháp quản lí, xử lí nước thải CN tại địa bàn…
9 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị (2013 - 2016) Trần Mạnh Đạt Phân hiệu 2013

- Nghiên cứu các văn bản pháp lí liên quan, qui định về sứ mạng, chức năng nhiệm vụ, định hướng chiến lược phát triển của Phân hiệu

- Đánh giá thực trạng  Phân hiệu trên các lĩnh vực nhằm thấy được những thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng.

- Xây dựng, đề xuất các giải pháp phát triển Phân hiệu một các toàn diện, hợp lí, cân đối, hài hòa…trong từng giai đoạn cụ thể
10 Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lí Xây dựng (bậc đại học) và ngành kĩ thuật công trình xây dựng (bậc cao đẳng) ở Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị Từ Thu Mai Phân hiệu 2013

- Nghiên cứu các văn bản của Bộ GD-ĐT  và Đại học Huế và khung chương trình qui định của Bộ GD-ĐT

- Xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo, đề cương môn học

- Lấy ý kiến chuyên gia, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo, đề cương môn học
11 Nghiên cứu xây dựng nhóm chỉ tiêu cho bản đồ kinh tế tỉnh Quảng Trị trong thời kì hội nhập Nguyễn Thị Kim Xoa Phân hiệu 2013

- Nghiên cứu lí luận Bản đồ học và xây dựng bản đồ

- Nghiên cứu thực tiễn kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị

- Xây dựng nhóm chỉ tiêu cho bản đồ kinh tế tỉnh Quảng Trị trong thời kì hội nhập
12 Xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau hầm biogas bằng hồ sinh học thực vật Nguyễn Thị Phượng Phân hiệu 2013

- Khảo sát tình hình xử lý nước thải chăn nuôi lợn tại một số gia đình và trang trại trên địa bàn Hải Lăng

- Lấy mẫu và phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải hầm biogas

- Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải của một số loài thực vật phổ biến, từ đó lựa chọn được loài thực vật thích hợp với việc xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm biogas và phù hợp với điều kiện địa phương

- Đề xuất một số quy trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau hầm biogas cho các hộ gia đình và trang trại

- Tính toán thiết kế cụ thể một sơ đồ xử lý nước thải chăn nuôi heo sau hầm biogas cho trang trại nhỏ.
13 Kết cấu BTCT gia cường tấm Fiber Reinforced Polymer Phan Nghiêm Vũ Phân hiệu 2013

- Tìm hiểu về kết cấu BTCT gia cường tấm Fiber Reinforced Polymer và tính toán khả năng chịu lực biến dạng của kết cấu BTCT gia cường tấm Fiber Reinforced Polymer

- Hướng ứng dụng kết cấu BTCT gia cường tấm Fiber Reinforced Polymer