GIỚI THIỆU

Các ngành liên kết đào tạo

I. Hệ vừa làm vừa học

-  Đại học hành chính

-  Nông học

II. Hệ từ xa

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

- Luật .