GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

1. Chức năng và nhiệm vụ

1.1. Chức năng

     Khoa Công nghệ kĩ thuật môi trường có chức năng thực hiện đào tạo bậc đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực công nghệ kĩ thuật môi trường

1.2. Nhiệm vụ

 - Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, quản lý sinh viên ngành công nghệ kĩ thuật môi trường;

 - Thực hiện công tác giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường và các học phần môi trường đại cương cho các chuyên ngành đào tạo khác;

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực môi trường đặc biệt là lĩnh vực xử lý chất thải;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân cấp của trường. 

2. Đội ngũ cán bộ giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1. Th.S Nguyễn Xuân Cường

- Chức vụ: Phó trưởng Khoa

- Ngày sinh: 15.01.1981

- Điện thoai: 0974090333

- Email: nguyencuongqt2008@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiên, Xử lý và tái chế chất thải rắn

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Khoa học môi trường đại cương, Quản lý và xử lý CTR, CTNH & đồ án XL CTR, Công nghệ xử lí nước thải & đồ án XLNT, Tính toán các công trình xử lý nước, nước thải

2. K.S Võ Thị Yên Bình

- Ngày sinh: 09.02.1988

- Điện thoai: 0912292537

- Email: yenbinhmtk29@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Công nghệ xử lý khí thải

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Các quá trình công nghệ môi trường, Công nghệ XL khí thải, tiếng ồn & đồ án XLKT, Quan trắc môi trường

3. ThS Nguyễn Thị Hoài Giang

- Ngày sinh: 19.07.1985

- Điện thoai: 0904075360

- Email: hoaigiangln@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Ứng dụng công cụ quản lý, chính sách trong công tác bảo vệ môi trường,Công nghệ xử lý nước cấp 

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Quản lý môi trường, Luật và chính sách môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước.

4. ThS Trần Thị Cúc Phương

- Ngày sinh: 07.01.1984

- Điện thoai: 0985801032

- Email: trancucphuong0701@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước thải bằng các biện pháp hóa lý và hóa học

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Hóa học và thực hành hóa đại cương, Hóa kĩ thuật môi trường, Các quá trình hóa lý trong xử lý nước thải

 5. ThS Nguyễn Thị Phượng

- Ngày sinh: 22.12.1985

- Điện thoai: 0935160110

- Email: ntphuongtim86@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Ứng dụng vi sinh trong xử lý chất thải, Xử lý nước thải bằng các biện pháp sinh học

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Sinh thái học, Vi sinh kĩ thuật môi trường & THVSKTMT, Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải