GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

I. Chức năng và nhiệm vụ

        Phòng Đào tạo - KHCN có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực đào tạo, quản lí sinh viên, chính trị, tư tưởng và các công tác thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, quan hệ quốc tế.

       - Về công tác đào tạo và giáo vụ: Tham mưu cho Giám đốc về vấn đề phát triển ngành nghề đào tạo, các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lí, đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng đề án mã ngành mới theo yêu cầu của Giám đốc; Lập kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu cho các lớp; báo lịch giảng cho GV, bố trí giảng đường và phòng học theo thời khoá biểu; Quản lí, theo dõi việc giảng dạy của GV và việc học tập của SV; Tổ chức, theo dõi công tác thực hành, kiến tập, thực tập và kiểm tra, thi cử của SV; Báo cáo Giám đốc về công tác đào tạo theo định kì và danh sách SV được đề nghị công nhận tốt nghiệp; Quản lí điểm, thành lập Hội đồng để tổ chức xét lên lớp, ngưng học, thôi học đối với SV; Quản lí và lưu giữ hồ sơ đào tạo.

        - Về công tác quản lí sinh viên: Quản lí, bảo quản và lưu giữ toàn bộ hồ sơ, lí lịch của SV; Làm và cấp thẻ sinh viên, bảng tên sinh viên; Quản lí các lớp học và cử Ban cán sự lớp; Quản lí SV về nền nếp học tập, rèn luyện, thi cử và các hoạt động phong trào, VHVN, TDTT; Tổ chức xếp loại rèn luyện, thi đua, khen thưởng, kỉ luật và giải quyết, quản lí việc thực hiện chế độ, chính sách đối với SV; Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên những vấn đề liên quan đến việc học tập, rèn luyện và các hoạt động, dịch vụ khác.

       - Về công tác chính trị, tư tưởng: Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của SV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị; Tổ chức học tập các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và sinh hoạt chính trị đầu khoá, đầu năm; Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên để tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành GD & ĐT và của Đại học Huế, của Phân hiệu. 

       - Về công tác KHCN: Tham mưu cho Giám đốc trong các công tácsau: Xây dựng và báo cáo Đại học Huế về kế hoạch hoạt động KHCN của Phân hiệu; Tổ chức thực hiện các đề tài NCKH, phát triển công nghệ; Quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài KHCN, phát triển công nghệ và các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp Tỉnh, cấp Đại học Huế, cấp Bộ; Xét duyệt, nghiệm thu, quản lý các đề tài NCKH cấp Phân hiệu; Xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin và các dịch vụ KHCN. 

II. Đội ngũ cán bộ giảng viên

 

STT Họ và tên Ngày sinh E-mail Số điện thoại
1 Từ Thu Mai 02.02.1961 tuthumaiqt@gmail.com 0983060135
2 Phan Văn Hoàng 10.11.1981 vanhoangphdhhqt@gmail.com 0974119777
3 Vũ Trung Kiên 06.05.1985 trungkienphqt@gmail.com 0935475599
4 Nguyễn Thị Kim Xoa 16.08.1981 kimxoa_ax@yahoo.com 0905303137
5 Trần Hoài Bảo 03.04.1984 thbao84@gmail.com 0949030484
6 Nguyễn Thị Thi 24.10.1985 thithi2410@gmail.com 0935071181
7 Phan Thị Thoa 08.05.1981 thoaphqt@gmail.com 0986984555
8 Hà Thị Ngọc Diệu 08.06.1983 dieu.uni@gmail.com 0915357267
9 Trương Thị Hoa Mai 24.04.1987 maitruongqt2014@gmail.com 0945373215
10 Lê Thị Như 06.06.1988 nhuledh88@gmail.com 0905481555

III. Phân công nhiệm vụ

1. Từ Thu Mai: TP, phụ trách chung

2. Phan Văn Hoàng: phụ trách công tác đào tạo, khảo thí, CTSV

3. Vũ Trung Kiên: phụ trách khảo thí, đảm bảo chất lượng

4. Nguyễn Thị Kim Xoa: phụ trách KHCN, nền nếp dạy học, đốc thúc thu học phí

5. Nguyễn Thị Thi: thực hiện công tác khảo thí; thu  nhận, quản lí hồ sơ các lớp không chính qui và trực nề nếp dạy học buổi sáng

6. Phan Thị Thoa: thực hiện công tác chế độ chính sách đối với SV; thu  nhận, quản lí hồ sơ các lớp không chính qui và trực nề nếp dạy học buổi chiều

7. Trần Hoài Bảo: phụ trách các phòng máy tính, thiết bị dạy học, thực hành

8. Hà Thị Ngọc Diệu: thực hiện công tác văn phòng, KHCN

9. Trương Thị Hoa Mai: Theo dõi nề nếp, hoạt động dạy học; bán, nhận hồ sơ và liên hệ người học các lớp cao học, đại học bằng 2 CQ và KCQ.

10. Lê Thị Như: thủ thư