GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính

1.1 Chức năng

         Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị chức năng, tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu và Chi ủy trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý cán bộ Phân hiệu theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định quy chế của Bộ, Đại học Huế và Phân hiệu đã ban hành; Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám đốc với các đơn vị, CBCNV, sinh viên trong trường. 

1.2 Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức

- Tham mưu cho Giám đốc về các mặt tổ chức, nhân sự, biên chế, hợp đồng, đề bạt, thuyên chuyển, nâng lương và các chế độ chính sách;

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự ;

- Tổng hợp, tham mưu, đề xuất Giám đốc về công tác thi đua, khen thưởng.

- Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, giúp Giám đốc dự thảo các văn bản chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ, tổng kết năm học và các báo cáo định kì, đột xuất;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế;

b. Công tác hành chính  tổng hợp

- Tổng hợp chương trình công tác; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, hành chính của Phân hiệu; 

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đi theo qui định;

- Thực hiện công tác đối ngoại theo sự phân công của Giám đốc;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị và trang trí phòng họp cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo;

c. Công tác tài chính –  cơ sở vật chất:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, mua sắm vật tư, thiết bị và tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất;

- Tổ chức kiểm tra định kì và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo qui định;

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị chức năng để lập kế hoạch, biện pháp phòng chống cháy nổ, bão lụt và bảo quản tài sản cơ quan.

d. Công tác bảo vệ, tạp vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực cơ quan;

- Làm vệ sinh các phòng làm việc, phòng học và khuôn viên Phân hiệu;

e. Công tác Y tế học đường:

          Chăm lo sức khoẻ cho CBCNV và SV toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện, phụ trách công tác bảo hiểm y tế).

2. Đội ngũ cán bộ giảng viên

STT Họ và tên Ngày sinh E-mail Số điện thoại
1 Lê Thị Hương Loan 22.06.1979 loan2206@gmail.com 0905282133
2 Hoàng Thị Phương 12.07.1970 htphuongqt@gmail.com 0905755246
3 Đỗ Thị Kim Cương 20.05.1987 kimcuongphqt@gmail.com 0935101319
4 Lê Thị Thu Huyền 15.03.1974 lthuyen1503@gmail.com 0972527315
5 Trần Thị Tuyền 04.08.1992 trantuyenphdhh@gmail.com 01657997641
6 Nguyễn Văn Huế 27.07.1985 vanhuephqt@gmail.com 0932440866
7 Ngô Thanh Tùng 29.05.1954   0983983124
8 Lê Văn Dũng 06.01.1962   0914191734
9 Lê Quang Thắng 20.01.1963   0914520545
10 Trần Hữu Thắng 01.01.1984   0982529607
11 Trần Mạnh Hà   tranmanhha0808@gmail.com